Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата

 

На 18 април 2019г. БРТПП прие делегация на Фонда за подкрепа на публичната дипломация "А.М. Горчаков"(Фонд «Горчаков»).

Посещението на делегацията в България е в рамките на провежданата в София  от 16 април 2019г. дискусионна платформа  „Балкански диалог – 2019“.

Делегацията на Фонд "Горчаков", водена от  Валерий Канторов, съветник на Изпълнителния директор на Фонда, включваше Сандра Стоилкович, ръководител на проекта „Балкански диалог – 2019“, доц. д-р Мария Максакова – Катедра международни икономически отношения и външноикономически връзки на МГИМО,  Алексей Гривач, заместник – генерален директор на Фонда за национална енергийна безопасност и Сергей Правосудов, генерален директор на Института за национална енергетика. В срещата взе участие и Старшият съветник по икономическите въпроси  в Посолството на РФ у нас Николай Хохлов.

Делегацията бе приета от Управителният съвет на БРТПП, представен  от  председателя Георги Минчев и Йордан Вятров.  В срещата взе участие и Симеон Славчев, общински съветник в Столичен общински съвет, заместник – председател на Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране и член на Постоянната комисия по транспорт и туризъм при Столична община.

В рамките на обмяна на приветствия г-н Канторов подчерта, че икономическите отношения заемат централно място в двустранното взаимодействие и изрази надежда, че бъдещото сътрудничество между Фонд "Горчаков" и БРТПП ще допринесе за икономическото развитие както на България, така и на Русия. 

Г-н Канторов представи целите и  дейността на Фонда ,  създаден със заповед на президента на Русия Д.А.  Медведев през 2010г., с  учредител Министерство на външните работи на Руската федерация. В контекста на глобализацията на световните политически, икономически и социални процеси публичната дипломация е от особено значение и мисията на Фонда е да насърчава нейното развитие, както и да спомага за създаването на благоприятен обществен, политически и бизнес климат в чужбина. Фондът цели да улесни участието на руските неправителствени организации в международното сътрудничество, както и активно и ефективно да ангажира институциите на гражданското общество във външнополитическия процес. За постигане на тези цели Фондът извършва редица дейности, насочени към насърчаването на социални, културни, образователни, научни и управленски програми в областта на международните отношения. Дейността на Фонда е прозрачна и е изцяло отразена на страницата в Интернет https://gorchakovfund.ru/.  Програмите  на Фонда са насочени основно към студенти,  аспиранти и млади преподаватели, на възраст от 20 до 35 години,   по специалности като политология, международни отношения, икономика, журналистика.

„Балкански диалог“  е един от ежегодните проекти на Фонд "Горчаков", който се реализира във формата на научно-практическа международна конференция. Балканите са пространство за отворено сътрудничество, което трябва да бъде ключът към стабилността и сигурността в региона. Целта на създаването на дискусионната платформа “Балкански диалог” е да стимулира обществения диалог на експерти и млади специалисти в областта на международните отношения, икономика, въпроси на сигурността на международната журналистика, както и на представители на научната общност на балканските страни.

Г-н Канторов подчерта, че за Фонда от изключителна важност са практическите резултати на програмите, тяхното отражение в СМИ и Интернет-пространството.  За резултатите от всяко събитие Фондът насочва информационно съобщение към Министерството на външните работи на РФ, така че изводите да могат да се използват.

Фонд „Горчаков“ се надява, че икономическите експерти на БРТПП биха могли в бъдеще да участват в програмата на Балканския диалог,  включваща пленарни сесии, открити лекции, кръгли маси, тематични секции и срещи.

Председателят на БРТПП Георги Минчев  подчерта, че това е възможно и  подробно представи дейността на смесената палата в подкрепа на развитието на двустранните икономически отношения. Въпреки че БРТПП няма експерти във всички области,  тя развива специални отношения  с профилните организации и използва техния експертен потенциал. БРТПП отделя сериозно внимание на присъствието си в цифровото пространство и намира, че в  това отношение има все още неизчерпан потенциал. Г-н Минчев подчерта, че Палатата е специфичен инструмент, който в частност допринася за създаване на благоприятно обществено мнение, необходимо за развитие на икономическите отношения между двете страни.  

В заключение, страните се съгласиха в рамките на по-нататъшно сътрудничество да обменят експерти и информация.  Председателят на БРТПП Георги  Минчев благодари  на Фонд „Горчаков“ за инициирането на срещата и наблегна, че  БРТПП, в търсене на все нови инструменти за подкрепа на българо-руския бизнес,   с интерес очаква сътрудничеството  с организацията, концентрираща интереса и интелектуалния потенциал на младото поколение и предоставяща алтернативни  гледни точки по аспектите на двустранните отношения.

 

 

 

 

На  11 април 2019г. БРТПП проведе, съвместно със  Съвета по инвестиции към БТПП и Търговското представителство на Руската федерация у нас,  семинар представил пред българския бизнес съществуващите механизми, финансови и инвестиционни инструменти за насърчаване на двустранните икономически отношения България – Русия.  

Председателят на БТПП Цветан Симеонов откри събитието като подчерта, че Русия е традиционно важен търговски партньор на България. Г-н Симеонов приветства инициативата за провеждане на форума и  отбеляза, че моментното  състояние на двустранното икономическото сътрудничество изисква стъпки за балансиране на стокообмена.

Търговският представител на Руската федерация в България Константин  Артюшин изрази признателност за възможността да представи пред заинтересованата българска аудитория развитието на възможностите за бизнес с Русия, с фокус върху  несуровинните отрасли на външната търговия.

Председателят на БРТПП  Георги Минчев  в откриващото си изказване благодари на Съвета по инвестиции при БТПП за инициативата, отговаряща на обективната  необходимост  на българо – руските отношения  да се осигури липсващата  развита организационна, техническа и друг вид надстройка и инструменти, които да позволяват на потенциала на отношенията да работи пълноценно, съвременно и с добра перспектива.

По-нататък  г-н Артюшин представи държавната система на Русия  за насърчаване на износа, имплементирана от национални институти – министерства, делови и обществени организации, отраслеви и експертни организации, институти за подкрепа в чужбина - търговски представителства и икономически съветници, както и чрез  международни усилия за развитие на експортната дейност. Федералните програми за подкрепа на експорта включват нефинансови и финансови мерки, в това число държавни гаранции, кредитиране на малкия и среден бизнес от ОАО „МСП Банк“, преференциално кредитиране на чуждестранни купувачи, финансиране на експортните операции от Внешэкономбанк, застраховане на експортните кредити от ОАО „ЭКСАР“, други. В структурата на държавната програма „Развитие на външноикономическата дейност 2013-2024“, утвърдена с постановление на Правителството на РФ 330 от 15.04.2014, през 2016-2017 са включени приоритетни проекти „Международна кооперация и експорт в промишлеността“ и „Системни мерки за развитие на международната кооперация и експорта“. Г-н Артюшин подчерта, че  Търговското представителство на Русия в България  оказва техническа и експертна помощ на руски и български фирми  по въпроси, свързани с вноса и износа и покани фирмите, интересуващи се от достоверна информация в това отношение,  да се обръщат към тях.

Вижте презентацията на Търговското представителство на РФ тук.

Председателят на Българо-руската търговско-промишлена палата Георги Минчев представи дейността на смесената палата за стимулиране на двустранните търговско - икономически отношения.  .Г-н Минчев подчерта, че развитието на  БРТПП отразява пулса и характера на промените в глобалната среда, в която двете страни реализират интересите си  и двустранните си отношения. БРТПП има все повече нови членове с ясен производствен профил, с отношение към високотехнологичните постижения. Част  от новите членове са  тясно свързани с водещи научни изследвания и разработки. За този нов профил БРТПП надгражда възможностите си, активно  издирва и привлича членове, защитава техните интереси и популяризира добрите практики в  области с най-голям потенциал за развитие на двустранните отношения. В момента БРТПП се стреми проактивно да обозначава иновативни, с голям потенциал технически производства, в области в които българските и руските фирми имат специални компетенции и разполагат с конкретни предложения, да идентифицира области, в които съчетанието на руския и българския потенциал може да нараства синергично и да даде  основание  за увеличение на пазарното присъствие на предлаганите продукти в регионален и глобален план. БРТПП гледа с оптимизъм към позициониране и като регионален инструмент, като се стреми да разширява мрежата си от контакти със сродни организации от балканския и по-широкия регион.

Г-н Минчев представи и най-новият практически инструмент за насърчаване  развитието на двустранните бизнес отношения чрез обмен на предложения от участващите компании -  международната уеб-платформа „Бизнес Маркет“ за делови предложения на база търговските палати, оперирана съвместно с Московска ТПП. Платформата е каталог с оферти на бизнес услуги и стоки от различни категории с привилегии за членовете на търговско-промишлени палати.

Вижте презентацията на БРТПП  тук.

Консултантът към Търговското представителство на РФ Иван Зарубин представи ключовата институция за подкрепа на руския експорт -  Групата Руски експортен център (Група РЕЦ), създадена през 2015 г. с уставен капитал 48.8 млрд. рубли и обединила  Руската агенция за застраховане на експортни кредити и инвестиции (ЭКСАР) и Дължавната специализирана Руска импорто-експортна банка   «РОСЭКСИМБАНК» АД.

Група РЕЦ осигурява прилагането на принципа «едно гише» за работа с износителите в областта на финансовите и нефинансови мерки за подкрепа, в това число взаимодействие с министерства и ведомства с функции по развитие на външноикономическата дейност на РФ. Основни цели на Група РЕЦ са повишаване на обемите на несуровинния износ, нарастване на броя на отделните износители (отделно – увеличаване  на износа чрез субектите на малкото и средно предприемачество)  и високо качество на оказваните услуги.  Група РЕЦ предлага над 100 финансови и нефинансови продукти за подкрепа на износителите на руска продукция.

Нефинансовата подкрепа е свързана с пазарни анализи, търсене на търговски партньори, международна сертификация, международно лицензиране, логистичен съпровод и митническо администриране. . Г-н Зарубин подчерта, че България e в списъка на държавите, които получават подкрепа за намиране на партньори при интерес от руски към български фирми

Финансовата подкрепа включва кредитиране и гаранционна подкрепа на износителите от страна на Росексимбанк, както и, от страна на ЭКСАР, застраховане на експортни кредити и инвестиции, застраховане на кредити за създаване на експортно ориентирани предприятия в Русия, изходящо и входящо презастраховане.  Г-н Зарубин съобщи, че през 2015 г. са застраховани сделки за 15 млрд. щ. д.. Освен това расте и броят на износителите, които търсят и получават този вид подкрепа.

Вижте презентацията на Група РЕЦ тук.

Председателят на Съвета по инвестиции при БТПП Владимир Томов представи финансови и инвестиционни инструменти за подкрепа на бизнеса с Русия, препоръчвани от Съвета, в това число Международна банка за икономическо сътрудничество - Москва www.ibec.int, Европейски инвестиционен фонд www.eif.org, Българска банка за развитие www.bbr.bg, Общински гаранционен фонд за МСП на Столична община www.ogf-sofia.com.

Вижте презентацията на Съвета по инвестиции при БТПП тук.

Семинарът завърши с оживена дискусия с конкретни въпроси от български предприемачи, които вече търгуват или желаят да развиват външнотърговски отношения с руски партньори. Бе подчертан значителния потенциал на Търговското представителство на РФ за намиране на партньори в Русия и за осъществяване на взаимодействие между бизнес средите на двете страни. Значителен интерес предизвика информацията относно подкрепа за намиране на купувачи за руска продукция, предоставяна от Търговското представителство заедно с РЕЦ в рамките на пилотен проект в България. Общото мнение на бизнес-аудиторията изрази г-н Марио Пенев, който подчерта: «Приветствам новото мислене. Виждам нова перспектива, представена от Търговското представителство на Русия. Това е един нов старт, който обещава успех. Нека не стоим зад огради, a да работим по конкретни проекти. За това имаме всички необходими инструменти».

Изводът за наличието на благоприятни  условия за развитие на двустранните бизнес – отношения бе изведен и в заключителното изказване на Председателя на БРТПП Георги Минчев: « Обстоятелствата са променени качествено. Основен проблем в България е непознаването на мащабите и дълбочината на промените, които благоприятстват на развитието на взаимоизгодните отношения.  Семинарът демонстрира единство на стремежа от българска и руска страна тази информационна недостатъчност да бъде преодоляна. Разполагаме с необходимите инструменти, нека ги използваме. Имаме нужда от добри примери и от тяхната масовизация.»