Политика за защита на личните данни


ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРО-РУСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА”, ВПИСАНО В РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ПРИ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА С ЕИК 831455250

СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРО-РУСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА” приема личните данни като информация, която следва да бъде адекватно защитена, в съответствие с всички международни стандарти, както и в съответствие с приложимото европейско и национално законодателство. Сигурността на данните, които сте ни поверили, е много важна за нас.

СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРО-РУСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА” защитава Вашите данни като прилага всички подходящи технически и организационни средства, необходими за предотвратяване на неразрешен достъп, злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРО-РУСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА” ще прилага настоящата Политика за защита на личните данни по отношение на всички лични данни, които Сдружението събира и обработва във връзка с дейността си.

 

Раздел I. Информация за Сдружението.

“БЪЛГАРО-РУСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА” е сдружение със седалище и адрес на управление в град София, обл. София (столица), общ. Столична, Район “Изгрев”, ул. “Никола Мирчев” №35, адрес на електронна поща: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., тел.: +359 (2) 963 33 48, вписано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията на Република България с ЕИК 831455250.

“БЪЛГАРО-РУСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА” е сдружение, регистрирано в частна полза, което осъществява цели, свързани приоритетно със: способстване развитието на стопанската дейност, насочено към повишаване на ефективността на външнотърговския обмен, посредством сътрудничество с различни органи в Република България и в Руската Федерация; популяризиране дейността на членовете на Сдружението и установяване на бизнес взаимоотношения и сътрудничество между партньори от Република България и от Руската Федерация; подпомагане дейността на членовете на Сдружението и защита на техните интереси; съдействие за разширяване на инвестициите в страната и в чужбина и подпомагане участието на български фирми в международни обществени събития на териториите на Република България и на Руската Федерация; съдействие за осъществяването на туристическото, културното, стопанското и търговското развитие и сътрудничество между Република България и Руската Федерация; разпространяване на печатни издания и информация и консултиране създаването на търговски дружества в Република България и Руската Федерация, включително и такива със смесено участие.

Сдружението осъществява и допълнителната стопанска дейност, в това число преимуществено: издателска и преводаческа дейност на български и/или руски език с фирмена, търговска и рекламна насоченост, както и с практическа насоченост по актуални въпроси на външноикономическото сътрудничество; информационно-консултантска и рекламна дейност, включително маркетингови проучвания, организация на вътрешен и международен туризъм, посредническа и комисионерска дейност за членове на Сдружението и за трети лица; организиране на Арбитражен съд, в това число и инцидентен арбитраж (ad hoc), както и помирителни производства за уреждане ва частноправни спорове, подпомагани от Арбитражния съд.

Сдружението е Администратор на лични данни, по смисъла на Закона за защита на личните данни.
Сдружението е определило отговорник за защита на личните данни. С отговорника може да се свържете на адрес на електронна поща: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или на адрес за кореспонденция: СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРО-РУСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА”, София, обл. София (столица), общ. Столична, Район “Изгрев”, ул. “Никола Мирчев” №35, на вниманието на Отговорника по защита на личните данни.

 
Раздел II. Принципи, които Сдружението спазва при обработване на лични данни.

СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРО-РУСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА” опазва неприкосновеността на личните данни при осъществяване на дейността си като при тяхната обработка се ръководи от следните основни принципи:

1. Личните данни се обработват добросъвестно и по прозрачен начин, който позволява на субектите на лични данни във всеки един момент да са запознати с това какви лични данни се събират, с каква цел се събират и при какви условия се обработват и съхраняват;

2. Личните данни се обработват за конкретни, изрично указани и законни цели и за срок в съответствие с приложимото законодателство;

3. Личните данни се обработват при стриктно прилагане на технически и организационни мерки за защита, съгласно действащото законодателство и най – високите международни стандарти.

 

Раздел III. Категории лични данни, които се обработват от СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРО-РУСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА”.

1. Категория “Общи лични данни”:

1.1. физическа идентичност – три имена, националност, ЕГН, ЛНЧ или друг официален и универсален идентификатор, данни от документ за самоличност, дата и място на раждане, както и пълни данни от документа за самоличност на чуждестранни физически лица, чиято идентификация се извършва единствено по този начин, постоянен и настоящ адрес, телефонен номер, електронна поща; данни от документ за самоличност, в случай, че е налице представителство на юридическо и/или физическо лице по силата на надлежно издадено пълномощно.

1.2. социална идентичност – семейно положение, професия, образование – в автобиографичен вид, номер на диплома и дата на издаване, степени и звания, в случаите когато има изискване за това в Закон или друг нормативен акт, номер на удостоверения/сертификати за придобити умения (данни относно правоспособност за управление на МПС), владеене на чужди езици; трудова дейност – в автобиографичен вид, трудов стаж и опит в определена професия и сектори, в които лицето е работило; текущо заемана длъжност и др.;

1.3. финансови данни - банкова сметка, финансова и данъчна информация;

2. Категория “Специални лични данни”:

2.1. здравословно състояние – при сключване и обслужване на договор за предоставяне на услуга в изпълнение на целите на Сдружението и/или осъществяваната от него допълнителна стопанска дейност (чувствителни лични данни);

2.2. здравословно състояние – относно упражняването на трудови и социални права от служителите, както и в случаите, когато това е уредено със Закон (чувствителни лични данни).

2.3. криминално минало – данни от свидетелство за съдимост (при започване на работа и в случаите, когато има изискване за това в Закон или друг нормативен акт);

 

Раздел IV. Цели, за които СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРО-РУСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА” обработва лични данни.

СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРО-РУСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА” обработва лични данни за следните цели:

1. На членове на Сдружението и на членове на неговите управителни органи (физически лица, действащи лично, или в качеството им на представляващи/пълномощници на други лица):

- за всички дейности, свързани с възникване, съществуване, изменение и прекратяване на членствени правоотношения.

2. На кандидати за служители и служители в трудово правоотношение със Сдружението или физически лица, предоставящи услугите си по силата на граждански договор:

- управление на човешките ресурси, професионално развитие и обучения на персонала;

3. На лица, ползващи услугите, предоставяни от Сдружението (физически лица, действащи лично; физически лица, представляващи други физически или юридически лица – ползватели на услугите; физически лица - пълномощници на представляващи юридически лица – ползватели на услугите; физически лица – служители/работници по трудови правоотношения и/или изпълнители по граждански правоотношения, по които е страна ползвателят на услугата):

- с оглед предоставяне на услуги, при осъществяване целите на Сдружението и/или извършването на допълнителната стопанска дейност;

4. На доставчик или друг контрагент на Сдружението (физически лица, действащи лично; физически лица, в качеството им на представляващи физически или юридически лица - доставчици или други контрагенти; физически лица – пълномощници на представляващите доставчици или други контрагенти; физически лица – служители/работници по трудови правоотношения и/или изпълнители по граждански правоотношения, по които е страна е доставчика или контрагента):

- във връзка с отношения предхождащи сключването на договор или в условията на сключен договор за доставка на стоки и/или услуги на Сдружението при осъществяване на неговите цели и/или допълнителната стопанска дейност, и/или извършването на опосредени/съпътстващи дейности;

 

Раздел V. Срокове за съхранение на лични данни.

СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРО-РУСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА” определя сроковете за съхранение на лични данни в зависимост от целите, за които са събрани, законовите изисквания в страната и правните интереси на Сдружението:

1. Лични данни на физически лица – членове на Сдружението и/или на неговите управителни органи, действащи в лично качество и/или в качеството им на представляващи/пълномощници - се съхраняват за срок от 5 години след датата, на която е прекратено съответното членствено правоотношение и/или е изтекла погасителната давност за търсене на съдебни претенции.

2. Лични данни на физически лица, действащи лично в качеството им на лица, ползващи услуги, доставчици или други контрагенти на Сдружението, както и на физически лица действащи като представляващи/пълномощници на друго физическо или юридическо лице – ползвател на услуга, доставчик или контрагент на Сдружението, а така също и на физически лица – служители/работници по трудови правоотношения и/или изпълнители по граждански правоотношения, по които е страна ползвател на услугата, доставчик или контрагент се съхраняват за срок от 5 години след датата, на която е прекратен съответния договор и/или е изтекла погасителната давност за търсене на съдебни претенции.

3. Лични данни на физически лица, заети по трудов или граждански договор със Сдружението се съхраняват за срок от 5 години след прекратяване на трудовия или гражданския договор със съответното физическо лице, с изключение на данните от счетоводни ведомости, които съгласно изискването на закона се съхраняват за срок от 50 години.

4. Лични данни съдържащи се в заявления и жалби, депозирани от физически лица в Сдружението се съхраняват за срок от 5 години след приключване на преписката, освен ако в закон не е предвиден друг срок.

 

Раздел VI. Предаване на лични данни.

1. Предаване (трансфер) на лични данни в рамките на и извън територията на Европейския съюз и Европейската икономическа общност:

СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРО-РУСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА” осъществява предаване на лични данни в рамките на Европейския съюз свободно при спазване на всички условия, предвидени за това от европейското и националното приложимо законодателство. В случай, че възникне необходимост лични данни да бъдат изпратени извън територията на Европейския съюз (ЕС) и Европейската икономическа зона (ЕИО), това ще бъде сторено при стриктно спазване на действащата и приложима нормативна уредба, Вътрешните правила на Сдружението за защита на личните данни и Общият регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

2. Предаване на лични данни на трети лица:

СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРО-РУСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА” не предоставя лични данни на трети лица освен в случай, че е налице законово или договорно задължение за това и/или е необходимо за целите на правните интереси на Сдружението и са взети всички технически и организационни мерки за защита на данните. В този смисъл, Сдружението може да предостави лични данни на следните категории получатели:

2.1. лица, обработващи данни от името на СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРО-РУСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА” или други администратори, по повод и във връзка с осъществяваните от Сдружението цели и допълнителна стопанска дейност:

- пощенски и куриерски оператори – при изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи, и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им (с оглед изпълнение на законовите ни задължения и задълженията ни по договорите с наши служители и изпълнители по граждански договор, с оглед изпълнение на законовите ни задължения и задълженията ни по договорите с ползватели на предоставяни от нас услуги, доставчици и други контрагенти);

- лица, извършващи осчетоводяване на резултатите от дейността на Сдружението от името и за сметка на СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРО-РУСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА”;

- лица, извършващи консултантски услуги от името и за сметка на СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРО-РУСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА”, във връзка с осъществяваните от Сдружението цели и допълнителна стопанска дейност;

- лица, извършващи опосредени услуги, във връзка с осъществяваните от Сдружението цели и допълнителна стопанска дейност като: застрахователи, спедиторски и транспортни фирми и др.

- други наши контрагенти: издателства и рекламни агенции, турагенти, хотелиери или доставчици на други логистични услуги във връзка с осъществяваните от Сдружението цели и допълнителна стопанска дейност;

- наши доставчици на услуги като лица, предоставящи сервизна поддръжка, във връзка с осъществяваните от Сдружението цели и допълнителна стопанска дейност, например в сферата на информационните технологии и др.;

- органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;

- банки и други финансови институции за обслужване на плащанията, извършени от Вас или от нас;

- наши служителите по трудови договори, както и изпълнители по граждански договори сключени със Сдружението, във връзка с осъществяваните от Сдружението цели и допълнителна стопанска дейност.

2.2. лица, обработващи данните от свое име и които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни:

Към тази категория се отнасят всички компетентни органи, като: съдилища, прокуратура, Национална агенция по приходите, Главна инспекция по труда и техни териториални поделения, различни регулаторни органи - Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред и др.

 
Раздел VII. Права на субектите на лични данни, ред за упражняване на правата.

1. Заетите по трудови и граждански правоотношения със Сдружението, както и всички други физически лица, чиито данни се обработват от Сдружението имат право на:

1.1. достъп до личните си данни;

1.2. право на коригиране на личните им данни;

1.3. право на изтриване /правото „да бъдеш забравен”/;

1.4. право на ограничаване на обработването;

1.5. право на преносимост на данните;

1.6. право на оттегляне на дадено съгласие за обработка на лични данни;

1.7. право на възражение срещу определени видове обработка;

1.8. право на жалба до надзорният орган, който за Република България е Комисия за защита на личните данни, с адрес за корепоснденция: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” No 2 (www.cpdp.bg).

2. Лицата, които желаят да упражнят горепосочените си права, съгласно т.т. от 1.1. до 1.7., включително от настоящия раздел, подават писмено заявление до Администратора на лични данни (Сдружението) лично или чрез упълномощено лице. Подаването на заявление по електронен път става чрез електронен подпис по реда на ЗЗЛД.

3. Заявлението съдържа име на лицето и други данни, които го идентифицират – тези, които Закона за защита на личните данни изрично допуска да бъдат посочени, описание на искането, предпочитана форма за предоставяне достъпа до лични данни, подпис, дата и адрес на кореспонденцията; пълномощно – когато заявлението се подава от упълномощено лице.

4. Срокът за разглеждане на заявлението и произнасяне по него е 14-дневен, считано от деня, следващ деня на получаване на заявлението, съответно 30-дневен, когато е необходимо повече време за събиране личните данни на лицето и/или изготвянето на отговор като лицето следва да бъде информирано в писмена форма при удължаване на срока.

 

Раздел VIII. Защита и сигурност на личните данни.

1. В съответствие с изискванията на действащото законодателство, СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРО-РУСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА” предприема необходимите технически и организационни мерки, за опазване на личните данни.

2. За да осигури защита на личните данни СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРО-РУСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА” използва съвременни хардуерни и софтуерни технологии, съчетани със стриктно управление на контролите за сигурност. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРО-РУСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА” може да използва допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

3. В СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРО-РУСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА” има определен Отговорник по защита на личните данни, който се грижи за сигурността на информацията и защита от злоупотреби с лични данни.


Раздел IX. Влизане в сила, изменение и допълване на Политиката за защита на личните данни на СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРО-РУСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА”.

Настоящата Политика за защита на личните данни на СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРО-РУСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА” е актуална към 23.05.2018 г. Тя може да бъде изменяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРО-РУСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА” или по инициатива и/или предписание на компетентен орган.

С цел информиране на заинтересованите лица, всички изменения и допълнения към настоящата Политика за защита на личните данни на СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРО-РУСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА” ще бъдат публикувани на интернет страницата на Сдружението – www.brcci.net.

Препоръчваме Ви периодично да се информирате за актуалната Политика за защита на личните данни на СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРО-РУСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА” на интернет страницата на Сдружението.

© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group